Opheldering 13 februari 2024
Agenda

14 februari: Om 16.00 opent de inschrijving voor de oudergesprekken voor na de vakantie.
15 februari: kinderen krijgen hun rapport mee
16 februari: start vakantie: leerlingen vrij
27 februari: inloopochtend groep 1 & 2
29 februari & 5 maart oudergesprekken
13 maart: juffen- en meesterfeest
18 maart: MR vergadering

Vakantie

Rapporten

Nieuw leerling volgsysteem

Zoals in de Opheldering van 12 januari jl. al werd vermeld zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe toetsen van Leerling in Beeld. Dit is de nieuwste versie CITO toetsen die wij als school gebruiken. Bij deze nieuwe toets versie hoort ook een nieuw leerling rapport een zgn. Leerling Profiel.

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen bij hun rapport ook hun Leerling profiel mee. In dit profiel is terug te vinden hoe de kinderen gescoord hebben bij de verschillende toets onderdelen (Rekenen- Begrijpend lezen- Taalverzorging – DMT en AVI).

Nieuw bij deze toets resultaten is dat we kijken naar het functioneringsniveau van de leerlingen: M3 t/m E8 niveau (Midden groep 3 t/m Eind groep 8). Zo krijgen we een beter beeld van het niveau waarop een leerling functioneert. Daarnaast wordt ook vermeld hoe ze gescoord hebben op de toets Rekenen Basisbewerkingen (Hoog-Gemiddeld-Laag).

Ook is op het rapport terug te vinden hoe de leerling scoort op sociaal emotioneel gebied. In de groepen 3 t/m 8 hebben de leerkrachten de zgn. Leerkrachtenlijst voor Sociaal Emotioneel functioneren ingevuld. In de groepen 5 t/m 8 hebben ook de leerlingen een leerlingenvragenlijst voor sociaal emotioneel functioneren ingevuld.

Bij het rapport dat uw kind mee naar huis krijgt zit een uitlegblad toegevoegd zodat u rustig kunt bekijken waar uw kind staat. Tijdens het rapportgesprek (29 feb en 5 mrt) kunt u vragen en resultaten met de groepsleerkracht(en) bespreken.

Mocht u meer informatie willen over de nieuwe toetsen van CITO Leerling in Beeld kijk dan op de site van CITO bij het onderdeel informatie voor ouders

Meer informatie over CITO
Cito foto

Nieuws uit de MR

De MR heeft op 5 februari 2024 samen met de directie vergaderd. 

Hieronder een verslag van de belangrijkste punten die in de vergadering zijn besproken:*Iedere school moet eens in de vier jaar een schoolplan opstellen. Een schoolplan is een visiedocument dat sturing geeft aan de onderwijsorganisatie en is allereerst bedoeld voor het schoolteam. Het team en de directie van de O.G. Heldringschool zijn al sinds het begin van dit schooljaar bezig met een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar. De MR heeft een instemmingsrecht op het schoolplan. In de komende MR vergaderingen zal het nieuwe schoolplan in delen worden besproken.
* Er is teruggekeken op de informatievoorziening aan de ouders over de vrijwillige ouderbijdrage. De MR is blij met de duidelijke en uitgebreide toelichting die door de directie is gegeven.
* Van de werkgroep identiteit is een update gekomen over de manier waarop zij de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kennis gaan laten maken met verschillende geestelijke stromingen. Ouders zullen daar op een later moment uitgebreid door de werkgroep over worden geïnformeerd.* In de vorige vergadering werd de start van de profileringscommissie aangekondigd. Deze commissie bestaat uit de directie, schoolteamleden en ouders met expertise op het gebied van communicatie en marketing. De eerste commissievergadering was een succes. De directie is erg enthousiast over de professionele bijdrage van de ouders die lid zijn van de commissie.* Andere onderwerpen die zijn besproken zijn het klimaat op school en het schoolplein.

Als u vragen heeft aan de MR of punten voor een volgende vergadering dan horen we dat graag. U kunt in Social Schools dan een bericht sturen aan de medezeggenschapsraad-inbox.

Sportief

Groep 7 skien

Dankzij onze sportieve gymjuf, de hulp van jullie ouders en de vrijwillige ouderbijdrage hebben we ook dit jaar weer sportieve uitjes voor de groepen 3 t/m 8 kunnen organiseren. Vorige week maandag hebben de groepen 7 & 8 skiles gehad op de Uithof. Afgelopen maandag zijn de groepen 3 t/m 6 wezen schaatsen.

en Educatief

Spekkie

De nationale voorleesdagen waren van 24 januari tot 3 februari. Op school hebben we bezoek gehad van verschillende schrijvers. In de groepen 1, 2 en 3 kwam Roozeboos. Zij illustreert prentenboeken. Zij heeft erover verteld en de kinderen hebben een tekenopdracht gekregen.
De groepen 7 en 8 kregen schrijver Thijs Goverde op bezoek. Hij vertelde hoe het is om schrijver te zijn en liet natuurlijk ook zijn boeken zien en horen.
De groepen 4, 5, 6 en de taalklas hebben gekeken naar een voorstelling van Vivian den Hollander met een muzikant. Met haar beleefden we een spannend avontuur van Spekkie en Sproet. Het was erg leuk allemaal en een goede promotie om te blijven lezen met elkaar.

Parkeerchaos

Veiligheid

Parkeren rond de school

Bij het halen en vooral brengen is het vaak spitsuur rondom school. Zeker op dagen met slecht weer of als er een inloopmoment is, staan er vaak auto's dichtbij school op de stoep geparkeerd. Het is al een paar keer gebeurd dat hierdoor voetgangers (ouders met kleine kinderen) gehinderd werden en zelfs gevallen zijn doordat het trottoir niet beloopbaar was door geparkeerde auto's. Vaak is er iets verder van school nog wel parkeerruimte. Laten we het vooral veilig houden voor elkaar.