Opheldering 9 juni 2023
Agenda

16 juni:       inloopochtend 3 t/m 8
22 juni:       studiedag alle leeringen vrij
27/29 juni: voorlopig adviesgesprekken groep 7
                    facultatieve oudergesprekken 1 t/m 6
30 juni:       eindfeest georiganiseerd door de OC
3 juli:          musical groep 8
4 juli:          musical groep 8
5 juli:          uitzwaaien groep 8 en wenochtend
7 juli:          afsluiting schooljaar kinderen om 11.45 vrij

Nieuwskoemrs

Nieuwkomersgroep

Op 22 mei is bij ons op school een nieuwkomersgroep gestart. Dit is een speciale klas voor kinderen met de leeftijd 6 t/m 12 jaar die geen Nederlands spreken. Onder de 6 jaar stromen kinderen in een reguliere kleuterklas in. Het doel van deze nieuwkomersgroep is om kinderen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren. Als de kinderen voldoende Nederlands spreken, lezen en schrijven kunnen zij instromen in een reguliere groep op onze school of elders. 

Ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek

Wij zijn trots!

Eerder dit jaar heeft u een oproep gekregen om deel te nemen aan het ouder tevredenheidsonderzoek. Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben zich uitgesproken over hun tevredenheid op school.

Op leerlingtevredenheid scoort onze school gemiddeld een 8,1. De ouder tevredenheid op onze school is gemiddeld 7,6. De uitgebreide resultaten van het onderzoek kunt u vinden door hier te klikken. Natuurlijk nemen wij ook verbeterpunten mee. Wij danken u hartelijk voor het delen van uw mening. Dat komt in ons jaarplan voor volgend schooljaar.

Oproep ouder: profilering

Hulp gezocht

Wij zoeken enthousiaste ouders die mee willen denken over het beter profileren van onze school. Wij willen een klankbordgroep starten met ouders, leerkrachten en leerlingen om te inventariseren wat onze school bijzonder/goed maakt en waarmee we ons beter kunnen profileren. Mocht u vanuit uw professie in branding/communicatie/marketing de school hierbij een handje willen helpen, dan is die hulp zeer welkom.
Als u een steentje bij wil dragen, laat dit dan weten aan onze directeur André Hogervorst via onderstaande link.

André Hogervorst

Oproep ouders: pleinwacht

Pleinwacht

Elke middag wordt er tijdens de grote pauze op onze pleinen toezicht gehouden door de pleinwachten. Echter zijn wij voor volgend jaar dringend opzoek naar nieuwe mensen. Mocht u tegen een kleine vergoeding één of meerdere middag pleinwacht willen lopen, neem dan contact op met onze conciërge Natasja van Dongen.

Natasja van Dongen

Kennismakingsgesprekken volgend schooljaar

Maandag 21 augustus

Richting het einde van het schooljaar zijn wij ook druk bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Net zoals vorig jaar is de eerste schooldag van '23-'24 ingevuld als studiedag. Wij houden dan kennismakingsgesprekken met kinderen en ouders. Op die manier zien de kinderen al een keer de klas en ontmoeten zij de leerkracht. In de groepen 1 t/m 4 voeren de leerkrachten het gesprek met ouders. Vanaf groep 5 voert de leerkracht het gesprek met het kind.

De Medezeggenschapsraad

Verslag van de MR

In de afgelopen maanden heeft de MR twee vergaderingen gehad waarvan wij hier graag verslag doen.

Cursus.
De MR leden zijn begin april op cursus geweest. Voor de meeste van de in totaal acht MR leden zijn de MR werkzaamheden nieuw. Om onze taak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben we daarom een basiscursus MR gevolgd waarin wij bijvoorbeeld geleerd hebben waar de MR medezeggenschap over heeft, wat het verschil is tussen een instemmings- en adviesrecht en hoe de MR zoveel mogelijk toegevoegde waarde kan leveren aan goed beleid op school. Een nuttige cursus!

Leerlingvolgsysteem.
Op school worden de leerresultaten en vorderingen van kinderen bijgehouden in een leerlingvolgsysteem (‘LVS’). Er komt op school een nieuw leerlingvolgsysteem. In de MR vergaderingen is de MR door de directie geïnformeerd over de verschillende aanbieders van leerlingvolgsystemen die er zijn en over de overwegingen bij het maken van een keuze tussen de aanbieders. School heeft gekozen voor Cito in beeld, onder andere omdat daarmee een vloeiende overgang van het oude naar het nieuwe systeem mogelijk is. Kinderen en ouders merken trouwens niets van de overgang naar het nieuwe systeem.

Ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoek.
Eerder dit jaar is onder de ouders en leerlingen van school een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In een MR vergadering heeft de directie de prachtige uitkomst van dit onderzoek toegelicht. U als ouders wordt daarover in deze Opheldering geïnformeerd. In een volgende MR vergadering zal worden besproken wat school gaat doen met de punten waar op basis van de rapportcijfers van het onderzoek nog verder aan kan worden gewerkt.

Formatie.
Een belangrijk onderwerp in deze tijd van het jaar is altijd de formatie. Formatie houdt in dat de directie op basis van het beschikbare budget bepaalt hoeveel groepen er volgend jaar zullen zijn en welke vakleerkrachten (bijv. drama en muziek) er kunnen worden ingezet. De leerkrachten die in de MR zitten hebben hierop een instemmingsrecht. De formatie is nu bijna rond en de directie heeft aangegeven dat er ook volgend jaar weer voldoende leerkrachten zijn om alle groepen te bemannen. Als MR zijn we daar blij mee!

Vrijwillige ouderbijdrage.
Eind vorig jaar is met instemming van de MR de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Van deze vrijwillige ouderbijdragen kunnen hele leuke activiteiten zoals het schoolreisje, de maak-o-theek en activiteiten rondom bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst worden gedaan. Althans, als er voldoende ouders zijn die deze bijdrage betalen. In de afgelopen MR vergaderingen was vast onderwerp op de agenda: het percentage ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald heeft. Op dit moment ligt dat percentage rond de 50%. Als MR vinden wij het jammer dat dit percentage zo laag ligt. Het zou jammer zijn als hierdoor volgend jaar activiteiten geschrapt moeten worden.

Schoolgids.
Aan het begin van elk schooljaar is er een nieuwe schoolgids waarin belangrijke informatie over de school staat. Er staat bijvoorbeeld in wat de doelen van het onderwijs zijn, wat er wordt gedaan aan de veiligheid op school, welke (extra) ondersteuning er is voor kinderen, etc. In de laatste MR vergadering is een concept van de nieuwe schoolgids besproken en heeft de MR daar kritisch over meegedacht, input geleverd en ingestemd met de nieuwe schoolgids.

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde geweest zijn. Andere onderwerpen die besproken zijn, zijn de meerjarenbegroting, de vergroening van het schoolplein (het is bijna zover!), de identiteit van school, het schoolplan, de inloopochtenden en nog veel meer. Na de zomervakantie vergadert de MR weer, waarschijnlijk begin september.

Heeft u als ouder een vraag of een onderwerp voor bespreking in de MR? Dan horen we dat graag. U kunt altijd contact opnemen met een van de MR leden.

Schaken

Schaken op de OG Heldring

Een mooi schaakseizoen zit erop.

Gedurende het schooljaar wordt er elke vrijdagmiddag in 2 niveaugroepen schaakles gegeven door meester Rik.
Hij doet dit (al een aantal jaar) met veel passie. Het niveau is hoog en hij maakt het vooral leuk voor de kinderen om mee te doen. Dat zie je ook terug in tournooien buiten de school, waar de kinderen namens de school deelnemen en individueel en als OG Heldringteam mooi prestaties neerzetten.
Dit schooljaar was het wel een bijzonder succesvol jaar met onder andere: 2 zeer gevulde lesgroepen, heel veel doorgewerkte lesboeken, 1e en 2e plaatsen voor bijna alle teams in de Haagse voorrondes en een ongekende 2e plaats voor ons A1 team in de regionale finales van Den Haag en omstreken. Meester Rik en de kinderen bedankt voorjullie inzet en enthousiastme.Hoe volgend jaar eruit ziet moet nog uitgewerkt worden, maar er zal zeker weer de mogelijkheid zijn om schaaklessen te volgen!